Discussion:
如果說
(时间太久无法回复)
p***@bbs.wretch.cc
2007-09-06 07:49:32 UTC
Permalink
元朝時

你的爸爸死了,你可以收她妾為妻/妾
那你會幹她嗎?
還是說,妾一般來說會很年輕?
--
夫兵者不祥之器物或惡之故有道者不處君子居則貴左用兵則貴右兵者不祥之器非君子
之器不得已而用之恬淡為上勝而不美而美之者是樂殺人夫樂殺人者則不可得志於天下
矣吉事尚左凶事尚右偏將軍居左上將軍居右言以喪禮處之殺人之眾以哀悲泣之戰勝以
喪禮處之道常無名樸雖小天下莫能臣侯王若能守之萬物將自賓天地相合以降甘露民莫
之令而自均始制有名名亦 251.160.82.218.broad.xw.sh.dynamic.163data.com.cn海
±N¹D
2007-09-07 00:12:28 UTC
Permalink
xin
2007-09-07 15:09:40 UTC
Permalink
Newsgroups: tw.bbs.sci.history
Subject: Re: ¦pªG»¡
Date: 07 Sep 2007 00:12:28 GMT
: ¦b¥j®É­Ô ¦³¥Í¨|¯à¤Oªº¤k¤H¬O¸ê²£
: ­n¥R¤À§Q¥Î
¦Ñª¨ªº¦Ñ±C¡A°£¤F¦Û¤vªº¿Ë¥Í¦Ñ¶ý
·í¦o­Ì·Q­nªº®É­Ô¡A§A¯à¤£¸Ñ¨M¶Ü¡H
®@~~¤p«Â·G¡B«¢§Q¨º­Ó¥ý¨Ó.. ¥d»e©Ô¤ê

¶Ç»¡¥j¦I¥£¥Í¬¡­W´H¦³¦¹«U

¦ýÅK¤ì¯u¦º¦Ñª¨«á«Ü¸¨¾z¤]¨S¦p¦¹

¶Q§§Âq¦Ñ®z¤µ¦b»X¥j¤Î¨ä¥L¹Cªª¥Á±Ú¤]¤£´¿¨£

´L¦Ñ¾i¤÷¥À»Pº~µL²§
ÁÙ¬O§A­nÅý¦Ú¤l­ÌÀ°¦o­Ì·À¤õ¡H
¡uª«ºÉ¨ä¥Î¡A¤HºÉ¨ä¤~¡v
¡u¹D¥i¹D¡A«D±`¹D¡v
³o­Ó¸ò"¹D¥i¹D¡A«D±`¹D"¦ü¥GÃö«Y¤£¤j¡A
¤£¹L§Ú¬Û·íÃÙ¦P¡uª«ºÉ¨ä¥Î¡A¤HºÉ¨ä¤~¡v¡C
·Q°_º~´Â«Ü¦³¦Wªº¨º­Ó¤ý®á¤£¤]¶ùn¦¸?
¦Ó¥B¥Í¤Fnªºz­¿¼Æªº¤l®§¡A¥Í²£¤O¯u¬O¤Q¤À¶¯«p
§â³\¦h¯ÊÂI§ó¥[±j¤Æ¡B³\¦hÀuÂI²³æ±a¹L¡C
¨â¦ì...

¤pÀYµL¸£°Z¯à¨î«×¡B¤å¤Æ±o¦í²j

§_«h­s¸`µP§{¦­»\º¡¤­¤j¬v
¥ÎGPS©wŠì€€
2007-09-08 15:09:10 UTC
Permalink
老爸的老婆,除了自己的親生老媽
當她們想要的時候,你能不解決嗎?
當仁不讓~行善當然要搶第一
還是你要讓臣子們幫她們滅火?
「物盡其用,人盡其才」
「道可道,非常道」
這個跟"道可道,非常道"似乎關係不大,
不過我相當贊同「物盡其用,人盡其才」。
想起漢朝很有名的那個王桑不也嫁n次?
而且生了n的z倍數的子息,生產力真是十分雄厚
不要老是想把儒家的思想推行到全世界...
我認為儒家文化還是有相當多可取之處,可惜後世多迂儒,
把許多缺點更加強化、許多優點簡單帶過。
是阿,我也覺得後世多學到迂腐,而不是精益求精......

像是孔夫子最喜歡的學生顏回,如果是現代人的話,大概是我最討厭的類型之一吧

三餐不繼,還要人救濟,自己好手好腳的,不會想辦法賺嗎,還在"回也不改其樂"耶

掛的那麼早,留下一個超高的道德標準有什麼用,

有留給國家、社會、人民什麼實質的進步嗎...

還被後世所列為七十二賢之首,唉......

不過話說回來,我倒是蠻推崇子貢的的能力值,覺得他才是七十二賢之首...--
※ Origin: 楓橋驛站<bbs.cs.nthu.edu.tw>
◆ From: jeb @NK219-91-101-133.adsl.dynamic.apol.com.tw

xin
2007-09-10 15:15:07 UTC
Permalink
¤TÀ\¤£Ä~¡AÁÙ­n¤H±ÏÀÙ¡A¦Û¤v¦n¤â¦n¸}ªº¡A¤£·|·Q¿ìªkÁȶܡAÁÙ¦b"¦^¤]¤£§ï¨ä¼Ö"­C
¬ðµM·Q¨ì

"¨±»G¡A¦Ó¤£¬Oºë¯q¨Dºë ¤TÀ\¤£Ä~"

¦n¤ñ°í«ùÃÀ³N¦Ó¾j¦º¬O§_¨±»G

ªï¦X¥«³õ¤TÀ\¤j³½¤j¦×¬O§_ºë¯q¨Dºë

§õ¦w¦­´Á¦p¨S¦Ñ±C¾i¤]¤£¹L"¦w¤£§ï¨ä¼Ö"­C

¦Ó¥B¥j¥N¤H­C...

¤£¦Pº~¤H

¬Ý¹LÁú¼@¶Ü.¤j¬ù¦P©ú¥N®É¶Q±Ú»P½â©cªº¨à¤l

¤]¬O¤U½â¤H°ª¤@ÂI¡A³s¬ìÁ|¤]¤£¯à¦Ò

«ÜÃø·Q¹³¤SºØ¥Ð¾i®a¤SŪ³Õ¤hªº...¥j¥N
¦³¯dµ¹°ê®a¡BªÀ·|¡B¤H¥Á¤°»ò¹ê½èªº¶i¨B¶Ü...
¤£¹L¸Ü»¡¦^¨Ó¡A§Ú­Ë¬OÆZ±À±R¤l°^ªºªº¯à¤O­È¡Aı±o¥L¤~¬O¤C¤Q¤G½å¤§­º...
--
¡° Origin: ·¬¾ôÅ毸<bbs.cs.nthu.edu.tw>

--
Using Virtual Access
http://www.soft-shop.com
Âí»·ºÞ±a
2007-09-08 17:57:43 UTC
Permalink
Post by ¥ÎGPS©wŠì€€
當仁不讓~行善當然要搶第一
這個跟"道可道,非常道"似乎關係不大,
不過我相當贊同「物盡其用,人盡其才」。
想起漢朝很有名的那個王桑不也嫁n次?
而且生了n的z倍數的子息,生產力真是十分雄厚
我認為儒家文化還是有相當多可取之處,可惜後世多迂儒,
把許多缺點更加強化、許多優點簡單帶過。
是阿,我也覺得後世多學到迂腐,而不是精益求精......
這點同意
Post by ¥ÎGPS©wŠì€€
像是孔夫子最喜歡的學生顏回,如果是現代人的話,大概是我最討厭的類型之一吧
三餐不繼,還要人救濟,自己好手好腳的,不會想辦法賺嗎,還在"回也不改其樂"耶
想辦法賺什麼?他有跟人乞討或是詐騙嗎?

窮到餓死是過去社會的常態 窮到起兵造反更是一年數十次
窮到餓死還是不偷不搶 難道還不算高尚?

中國人民要算是開始有錢的朝代 要從隋朝開始算起
之前的只有漢朝還算有錢
春秋時代 那種年代
一個農夫尚且有窮死的情況
你期待要一個落魄書生去作什麼?

不要以現在的經濟社會去思考那個年代的農業社會現狀
Post by ¥ÎGPS©wŠì€€
掛的那麼早,留下一個超高的道德標準有什麼用,
有留給國家、社會、人民什麼實質的進步嗎...
還被後世所列為七十二賢之首,唉......
唉什麼 把唉的時間多多拿去思考一下整體的環境問題吧

道德標準當然有用
你不會光著屁股在街上走路 就是因為你有道德
Post by ¥ÎGPS©wŠì€€
不過話說回來,我倒是蠻推崇子貢的的能力值,覺得他才是七十二賢之首...
你要表達的是,那是因為他會賺錢吧?

士農工商 為什麼商人會擺到最後一位 這是有原因的
若是有能力賺錢就算是【賢】
想必詐騙集團肯定是個賢人集團


--
▄▄▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄▄ <telnet://bbs.cs.nctu.edu.tw>
 █▄▄▄▄█ █ ▄▄▄▄▄█ Player: kisaraki 
▄█▄▄▄▄█ ▄▄▄█ █▄▄▄▄▄ From: 61-56-140-244-adsl-kao.STAT
☆ 次世代BS2 ☆ 可申請個人板 150MB 相簿 http://pic.bs2.to 交大資訊人 250MB
¥ÎGPS©wŠì€€
2007-09-09 03:09:07 UTC
Permalink
xin
2007-09-09 15:35:17 UTC
Permalink
­Y¬O¦³¯à¤OÁÈ¿ú´Nºâ¬O¡i½å¡j
·Q¥²¶BÄF¶°¹ÎªÖ©w¬O­Ó½å¤H¶°¹Î
°ò¥»¤W§AÁ|ªº¨Ò¤lÆZÄꪺ¡A§A»{¬°¶BÄF¶°¹Î¦³²Å¦X¾§ªº°ò¥»±Ð¸q¶Ü¡H
¥L­Ì¦³¹D¼w©M«H¥Î¶Ü¡H
¾§°Ó¡B¾§±N¥u¬O¬üÄRªº«a­Ó¾§³o¤£¬Û®eªº´U¤l

¤¤°ê¶Â¤ß°Ó«~¤£¹L¬O©å¦H¸¨«á¤âªkªº§âÀ¸

¼Ú¬ü¶W¥«ªºÂA¬õªº¿»­X¬O¿»­X¶Ü¡H

¿ù¡I¯u¥¿¦¨¼ôÂA¬õ³n®zªº¿»­X¤£§Q¹B¿é

¥H¬ì¾Ç§Þ³NÅý¤£¼ôªº¿»­X¤]¬õ³z¦n¹B¿é¦n¬Ý¦n½æ

°Ó¤H±N¥»¨D§Q¡A¶R®a(®ø¶OªÌ)¶V«K©y¶V¦n ¤¬¬°ªí¸Ì

­n³J¿|¤S­n«K©y¨ì¨S¦¨¥»»ù...

¦³..¸Ì­±·íµM¨S³J¦Ó¦³³J­»

"ªÀ·|¸gÅç"¥Õ·ö¤~·|¼g¥XÂ_°]¸ô
¦Ó¥BÁÙ­n¦³"¹D¼w"¡A¤]´N¬O"©¾"©M"«H"
继续阅读narkive:
Loading...