Discussion:
南美洲的馬
(时间太久无法回复)
p***@bbs.wretch.cc
2007-09-01 06:05:33 UTC
Permalink
是歐洲人帶過去的嗎?

--
夫兵者不祥之器物或惡之故有道者不處君子居則貴左用兵則貴右兵者不祥之器非君子
之器不得已而用之恬淡為上勝而不美而美之者是樂殺人夫樂殺人者則不可得志於天下
矣吉事尚左凶事尚右偏將軍居左上將軍居右言以喪禮處之殺人之眾以哀悲泣之戰勝以
喪禮處之道常無名樸雖小天下莫能臣侯王若能守之萬物將自賓天地相合以降甘露民莫
之令而自均始制有名名亦既24.163.81.218.broad.xw.sh.dynamic.163data.com.cn海
天地為爐
2007-09-01 10:16:49 UTC
Permalink
Post by p***@bbs.wretch.cc
是歐洲人帶過去的嗎?
好像是.馬本源於美洲,人類進入美洲之後,馬在美洲絕了種.十五世紀
時,歐洲人又將馬帶回美洲.

继续阅读narkive:
Loading...